Algemene voorwaarden

Home >> Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ElevatorPitchOnline: het merk ElevatorPitchOnline, hierna afgekort als EPO, ressorterend onder Overgaauw Human Resource Solutions bv ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 37096552.
Eindproduct: een door EPO gemaakte videoproductie zoals deze in de offerte aan de opdrachtgever omschreven is.
Als “hij”, “zijn”, of “hem” wordt gebruikt, is hiermee uitdrukkelijk ook “zij”, “haar”, of “haar” bedoeld. Dit uitgangspunt wordt uitsluitend gehanteerd omwille van de leesbaarheid van deze tekst.
Artikel 2.
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen EPO en zijn opdrachtgever .
Bepalingen of voorwaarden vanuit de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor EPO slechts bindend indien, en voor zover, deze door hem uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3.
Offerte
In de offerte wordt voor de opdrachtgever beschreven, • wat voor eindproduct of dienst geleverd zal worden
• de prijs van dit eindproduct of dienst, excl. en incl. btw • de betaaltermijn en rekeninggegevens van EPO
• een verwijzing naar deze algemene voorwaarden. Deze maken onlosmakelijk deel uit van de offerte. Een offerte is vrijblijvend, maar geldt tot uiterlijk de daarin aangegeven datum.
Artikel 4.
Aanvaarding van een offerte
Vanuit de opdrachtgever moet een tekeningsbevoegd persoon de offerte expliciet en schriftelijk aanvaarden. Pas dan kan de betreffende opdracht uitgevoerd gaan worden.
EPO behoudt zich het recht voor om een opdracht alsnog te weigeren, als na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor hem onaanvaardbaar maken.
Artikel 5.
Uitvoering van de opdracht
EPO zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De opdrachtgever verplicht zich om naar vermogen bij te dragen aan gunstige werkomstandigheden voor EPO tijdens de uitvoering van de opdracht.
Als de omstandigheden de uitvoering van de opdracht belemmeren of onmogelijk maken
heeft EPO het recht om deze uitvoering uit te stellen en/of de extra kosten door deze vertraging bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 6.
Tussentijdse wijziging van de Opdracht
Wanneer een opdracht, na het aanvaarden ervan, door de opdrachtgever wordt gewijzigd, zal een nieuwe of aanvullende offerte worden gemaakt; hierna geldt voor die offerte opnieuw artikel 4 van deze voorwaarden.
EPO is gerechtigd om extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
1
Artikel 7.
Oplevering
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door EPO opgegeven levertijd geen bindende termijn. Maar EPO zal er naar beste vermogen naar streven om het eindproduct binnen de gestelde tijd aan te leveren.
Levering van het eindproduct vindt gefaseerd en online plaats:
• fase 1 bestaat uit levering van de conceptversie van het beoogde eindproduct zoals omschreven in de offerte. Deze conceptversie is voorzien van een EPO-watermerk.
De opdrachtgever kan gedurende twee kalenderweken na ontvangst van de conceptversie aangeven of hij deze goedkeurt, of dat hij aanpassingen aan deze versie wenselijk vindt.
De conceptversie is uitsluitend bedoeld om te beoordelen.
De opdrachtgever mag aan de conceptversie of delen daarvan niets wijzigen, en op geen enkele manier openbaar maken of gebruiken voor eigen doeleinden.
Als de opdrachtgever de conceptversie goedkeurt, volgt fase 2.
Als de opdrachtgever aanpassingen wenselijk vindt, zal EPO zich inzetten om deze aanpassingen te realiseren, voor zover hij dit redelijk en haalbaar acht, en deze niet afwijken van de omschrijving in de offerte of deze omschrijving te buiten gaan.
EPO behoudt zich het recht voor om de realisatie van gewenste aanpassingen te beperken tot een tijdslimiet van 2 uur montagetijd.
Na realisatie van de aanpassingen volgt fase 2.
• fase 2 bestaat uit levering van de evt. aangepaste, nu definitieve versie van het eindproduct zoals omschreven in de offerte. De aanlevering vindt plaats via TransferXL of een vergelijkbare online dienst, dan wel via oplevering van het product op een usb stick.
De opdrachtgever verplicht zich om binnen zeven kalenderdagen de ontvangst van het definitieve eindproduct te bevestigen.
Artikel 8.
Vergoeding en betalingsvoorwaarden
Als aannemelijk is dat EPO hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht dat redelijkerwijs noodzakelijk was, is EPO gerechtigd dit door te berekenen aan de opdrachtgever. Facturering aan de opdrachtgever vindt plaats
– in een keer, na aflevering van het eindproduct en of in delen vooraf plaats. Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de Opdrachtgever alsdan een rentevergoeding verschuldigd is van 1 procent per maand vanaf de vervaldatum.
Indien de Opdrachtgever na sommatie, als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, nalatig blijft de toegezonden declaratie te voldoen, verbeurt de Opdrachtgever een boete conform het tarief vermeld in artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, onverminderd de verschuldigde rente.
Artikel 9.
Opschorting en annulering
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan EPO, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, de verdere uitvoering van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
EPO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voor de opdrachtgever door deze opschorting lijdt
Bij annuleringen van Opdrachten die plaatsvinden op een moment dat gelegen is vóór twee weken voor de geplande eerste werkzaamheden door EPO, wordt geen vergoeding in rekening gebracht.
2

Bij annuleringen korter dan zes weken voor de geplande eerste werkzaamheden door EPO, heeft zij recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Indien voor een bepaalde dag geplande werkzaamheden binnen 48 uur voor aanvang van die werkzaamheden door of vanwege de opdrachtgever worden doorgeschoven heeft EPO recht op een vergoeding van minimaal 20% van het geoffreerde bedrag.
Als er reeds werkzaamheden zijn verricht brengt EPO daarvoor een vergoeding in rekening op basis van de reeds bestede kosten en/of uren.
Artikel 10.
Overmacht
Soms is er sprake van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte. Dat ontslaat EPO van de plicht tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn. De opdrachtgever heeft dan geen recht op schadevergoeding.
De opdrachtgever heeft de verplichting om aan EPO een al uitgevoerd deel van de opdracht te betalen.
Artikel 11.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
EPO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van zijn kant. Indien EPO geen beroep op het voorgaande toekomt, is hij uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
De opdrachtgever moet binnen twee weken na aflevering van het eindproduct schriftelijk aan EPO meedelen of het voldoet aan de opdrachtomschrijving.
Als er eventuele tekortkomingen zijn, kunnen deze binnen twee weken na aflevering van het eindproduct aan EPO gemeld worden.
De opdrachtgever vrijwaart EPO
– tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van EPO, en
– tegen aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op materialen of gegevens die door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld.
Artikel 12.
Auteursrecht
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom al het gemaakte materiaal binnen de betreffende opdracht berust bij EPO.
EPO geeft bij aflevering van het eindproduct in de zin van de Auteurswet toestemming voor gebruik zoals dat in de offerte is overeengekomen.
Voor elke andere toepassing, publicatie, of ander gebruik van het geleverde moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
De opdrachtgever mag zijn licentie voor het eindproduct niet op anderen overdragen.
De opdrachtgever mag bij publicatie niets aan het eindproduct veranderen of toevoegen. Hij is bij elke publicatie verplicht tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw.
De naamsvermelding moet zijn zoals in de offerte is gedefinieerd.
Elk gebruik van een product van EPO dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van EPO.
“Gebruik dat niet is overeengekomen” houdt in:
– hergebruik zonder toestemming,
– veranderingen of toevoegingen aan het eindproduct
– publicatie zonder naamsvermelding.
EPO kan bij niet overeengekomen gebruik op grond van de Auteurswet het gebruik van het geleverde product verbieden. Ook zal EPO in dit geval aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen van drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval.
3

Artikel 13.
Portretrecht
Tenzij vooraf anders is afgesproken en vastgelegd, geeft de opdrachtgever en daarmee in het eindproduct geportretteerden door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan EPO om afbeeldingen van deze personen te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, zoals bijvoorbeeld op websites, social media, of in advertenties.
Artikel 14.
Geheimhouding
EPO verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de opdracht zijn meegedeeld. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.
Artikel 15.
Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
EPO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door EPO aan de opdrachtgever meegedeeld.
Als de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.